Pravidla soutěže “Aktivní léto”

(dále jen „Pravidla”)

 

§ 1

Tato Pravidla stanoví podmínky, podle kterých probíhá soutěž s názvem: „Aktivní léto” (dále jen „Soutěž”).

§ 2

Pořadatelem Soutěže je společnost FitPainFree s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Brno, 602 00, IČO: 06388451, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 101822 (dále jen ,,Pořadatel”).

§ 3

 1. Soutěž je vedena a propagována na facebookové skupině Aktivní život bez bolesti.
 2. Soutěž probíhá od 16.07.2021. do 18.7.2021 (dále též „doba trvání soutěže“).
 3. Organizátor bude o Soutěži informovat ve své facebookové skupině.
 4. Soutěž není vytvořena, spravována ani sponzorována firmou Facebook. Facebook je registrovaná obchodní známka Facebook.
 5. Soutěž bude probíhat na území České republiky.

§ 4

 1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby trvale bydlící na území České republiky a Slovenské republiky starší 18 let, které jsou registrované na sociální síti Facebook a po dobu soutěže budou mít aktivní osobní facebookový profil. Pořadatel má právo ověřit totožnost soutěžícího, potažmo výherce pro vyhodnocení soutěže v souladu s těmito pravidly.
 2. Mechanika soutěže spočívá ve zhlédnutí soutěžního příspěvku na facebookové skupině Aktivní život bez bolesti a následném splnění soutěžního úkolu.
 3. Soutěž má pouze jedno kolo, výhercem se stává jeden soutěžící, jehož nejlepší fotky, kterou vloží do komentáře pod soutěžní post, vyhodnotí porota Pořadatele jako nejvíc odpovídající zadání.
 4. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele a také nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků.

§ 5

 1. Soutěž probíhá na sociální síti Facebook (www.facebook.com). Účastník vložením fotky do komentáře pod soutěžním příspěvkem na Facebooku potvrdí svůj záměr účastnit se Soutěže a souhlas s těmito Pravidly.
 2. Výhercem se stává jeden soutěžící, kteří splní zadání v době trvání soutěže a jehož komentář vybere porota Pořadatele. Výherce získá 1x vstup na online lekci FitPainFree 19.7.2021 v 19:00 hod.. V případě, že odpovědí bude méně než cen, které jsou určeny pro výherce, zbylé ceny propadají.
 3. Každý Účastník se může soutěže účastnit pouze jednou.
 4. Výherce Soutěže bude kontaktován Pořadatelem prostřednictvím Facebook direct message. Výherce bude vyzván, aby prostřednictvím soukromé zprávy sdělili Pořadateli kontaktní údaje, prostřednictvím kterých se poté Pořadatel Soutěže domluví s výhercem na podmínkách předání výhry, popř. dalších organizačních záležitostech. V případě, že výherce nebude na takovou výzvu reagovat do 1 kalendářního dne nebo nebude možné ho kontaktovat, popř. si výhru nepřevezme dle pokynů Pořadatele, ztrácí na tuto výhru nárok.
 5. Výherce není oprávněn vymáhat Cenu právní cestou, žádat výměnu Ceny nebo její ekvivalent v penězích. Nárok na Cenu není převoditelný na jinou osobu. Pořadatel si vyhrazuje právo Ceny zaměnit za jiné srovnatelné hodnoty.
 6. Výhra budou výherci zaslána prostřednictvím poskytovatele na email, který výherce uvedl v odpovědi na oznámení o výhře, a to do 1 dne ode dne oznámení kontaktní adresy Pořadateli. Pokud výherce neuvede emailovou adresu, na kterou mu má být výhra doručena nebo uvede adresu neúplnou či nesprávnou či nevyhovující těmto Pravidlům a výhru mu tak nebude možné doručit, ztrácí na ni bez jakékoli náhrady nárok a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

§ 6

 1. Účastí v Soutěži souhlasí Účastník se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a předání výhry, a to po dobu trvání soutěže až do doručení poslední výhry a v rozsahu, v jakém je Pořadateli poskytl v rámci soutěže.
 2. Pořadatel nenese odpovědnost za případné porušení autorských práv třetích osob ze strany Účastníka Soutěže.
 3. Účastník soutěže prohlašuje, že zasláním soutěžní odpovědi neporušuje žádná práva třetích osob. V případě, že zasláním soutěžní odpovědi dojde k porušení práv třetích osob, nese odpovědnost účastník soutěže, který soutěžní zprávu zaslal.

§ 7

 1. Zásady Soutěže stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu.
 2. Pravidla Soutěže budou dostupná online na webových stránkách www.fitpainfree.com.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel v době trvání Soutěže, pakliže to nezpůsobí zhoršení podmínek pro účast v Soutěži.
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze Soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné účastníky, Pořadatele nebo jejich obchodní partnery.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít pravidla Soutěže nebo jakkoli postupoval v rozporu s těmito pravidly nebo se pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek Soutěže.
 7. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.
 8. Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů.
 9. Pořadatel nenese odpovědnost za závady spojené s fungováním portálu Facebook, operátorů internetových služeb a dalších třetích subjektů, na jejichž konání nebo zanedbání Pořadatel nemá vliv. Pořadatel dále nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou na straně Účastníků.
 10. Pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s Účastníky Soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.
 11. Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost dodat Cenu Výherci z příčin na něm nezávislých, zejména v případě, že Výherce uvedl nesprávnou adresu.
 12. Přihláška k účasti Účastníka v Soutěži znamená, že se Účastník seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel.

V Brně 16.7.2021